hiện đang bán trên bonbanh.com các đời xe từ 1989 đến 2016 kèm theo 1 số quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Pajero đã qua sử dụng theo năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Mitsubishi Pajero 2018 Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2018. 899.000.000 vnđ 899.000.000 vnđ 899.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2017 Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2017 84.000.000 vnđ 84.000.000 vnđ 84.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2016 Mitsubishi Pajero GLS 3.8 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2016. 1.350.000.000 vnđ 1.350.000.000 vnđ 1.350.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2016 545.000.000 vnđ 545.000.000 vnđ 545.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2015 Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2015 1.100.000.000 vnđ 1.100.000.000 vnđ 1.100.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2014 Mitsubishi Pajero GLS 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2014 980.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2011 Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2011 499.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2010 Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2010 292.000.000 won 292.000.000 won 292.000.000 won Mitsubishi Pajero 2009 Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2009 385.000.000 vnđ 385.000.000 vnđ 385.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2009 265.000.000 vnđ 279.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2009 158.000.000 won 158.000.000 won 158.000.000 won Mitsubishi Pajero 2008 Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2008 248.000.000 won 288.000.000 won 328.000.000 won Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2008 232.000.000 vnđ 232.000.000 vnđ 232.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2007 Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2007 378.000.000 won 378.000.000 won 378.000.000 won Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng nhập khẩu – 2007 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2007 235.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2007 125.000.000 vnđ 236.000.000 won 310.000.000 vnđ 2006 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2006 330.000.000 vnđ 330.000.000 vnđ 330.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2006 205.000.000 vnđ 228.000.000 won 250.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2006 185.000.000 vnđ 188.000.000 won 190.000.000 vnđ 2005 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2005 255.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2005 230.000.000 vnđ 230.000.000 vnđ 230.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2005 125.000.000 vnđ 165.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 2004 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2004 285.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng nhập khẩu – 2004 220.000.000 won 220.000.000 won 220.000.000 won Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2004 160.000.000 vnđ 170.000.000 vnđ 185.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2004 158.000.000 won 180.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 2003 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2003 170.000.000 vnđ 244.000.000 won 318.000.000 won Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2003 115.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ 305.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2003 83.000.000 vnđ 137.000.000 won 165.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2002 Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2002 250.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 động cơ xăng – 2002 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2002 120.000.000 vnđ 158.000.000 won 215.000.000 vnđ 2001 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 2.8 động cơ diesel nhập khẩu – 2001 380.000.000 won 380.000.000 won 380.000.000 won Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2001 360.000.000 vnđ 360.000.000 vnđ 360.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2001 145.000.000 vnđ 160.000.000 vnđ 175.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 2001 145.000.000 vnđ 145.000.000 vnđ 145.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2001 142.000.000 vnđ 142.000.000 vnđ 142.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 động cơ xăng – 2001 115.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 động cơ xăng – 2001 100.000.000 vnđ 100.000.000 vnđ 100.000.000 vnđ 2000 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2000 195.000.000 vnđ 195.000.000 vnđ 195.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2000 180.000.000 vnđ 180.000.000 vnđ 180.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 động cơ xăng – 2000 135.000.000 vnđ 160.000.000 vnđ 185.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 động cơ xăng – 2000 120.000.000 vnđ 120.000.000 vnđ 120.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 2000 96.000.000 vnđ 96.000.000 vnđ 96.000.000 vnđ 1999 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1999 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1999 130.000.000 won 130.000.000 won 130.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.5 động cơ diesel nhập khẩu – 1999 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 động cơ xăng – 1999 110.000.000 vnđ 110.000.000 vnđ 110.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 động cơ xăng – 1999 96.000.000 vnđ 113.000.000 vnđ 129.000.000 vnđ 1998 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 1998 219.000.000 vnđ 219.000.000 vnđ 219.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1998 188.000.000 won 188.000.000 won 188.000.000 won Mitsubishi Pajero 3.0 động cơ xăng – 1998 176.000.000 won 176.000.000 won 176.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.8 động cơ diesel nhập khẩu – 1998 110.000.000 vnđ 110.000.000 vnđ 110.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1998 98.000.000 won 98.000.000 won 98.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.4 động cơ xăng – 1998 86.000.000 won 105.000.000 vnđ 123.000.000 vnđ 1997 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.0 động cơ xăng – 1997 150.000.000 vnđ 150.000.000 vnđ 150.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1997 140.000.000 vnđ 140.000.000 vnđ 140.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 động cơ xăng – 1997 138.000.000 won 138.000.000 won 138.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1997 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ 1996 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 2.8 động cơ diesel nhập khẩu – 1996 165.000.000 vnđ 165.000.000 vnđ 165.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1996 142.000.000 vnđ 142.000.000 vnđ 142.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1996 118.000.000 won 118.000.000 won 118.000.000 won 1995 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 2.8 động cơ diesel nhập khẩu – 1995 289.000.000 vnđ 289.000.000 vnđ 289.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.5 động cơ diesel nhập khẩu – 1995 213.000.000 vnđ 213.000.000 vnđ 213.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.8 AT động cơ diesel nhập khẩu – 1995 155.000.000 vnđ 155.000.000 vnđ 155.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1995 115.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ 145.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.6 máy xăng nhập khẩu – 1995 108.000.000 won 108.000.000 won 108.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1995 97.000.000 vnđ 109.000.000 vnđ 120.000.000 vnđ 1994 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1994 158.000.000 won 158.000.000 won 158.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1994 104.000.000 won 104.000.000 won 104.000.000 won 1993 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 2.5 động cơ diesel nhập khẩu – 1993 170.000.000 vnđ 170.000.000 vnđ 170.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1993 74.000.000 won 74.000.000 won 74.000.000 won Mitsubishi Pajero 2.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1993 60.000.000 vnđ 60.000.000 vnđ 60.000.000 vnđ 1992 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1992 80.000.000 vnđ 80.000.000 vnđ 80.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1992 76.000.000 won 76.000.000 won 76.000.000 won Mitsubishi Pajero đời 1991 Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1991 136.000.000 won 136.000.000 won 136.000.000 won 1990 Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero 2.6 máy xăng nhập khẩu – 1990 128.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1990 75.000.000 vnđ 75.000.000 vnđ 75.000.000 vnđ Mitsubishi Pajero 1989 Mitsubishi Pajero 2.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1989 980.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ
READ  Đánh giá sơ bộ Mitsubishi Pajero Sport 2018 | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe cũ Mitsubishi Pajero Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 13/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud