Ký tự đặc biệt 2022, Tạo tựa game với các ký tự đặc biệt đẹp và độc đáo